Regulamin

REGULAMIN SERWISU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. https://polpress.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Jacek Nowak prowadzący działalność gospodarczą polpress.pl Jacek Nowak, z siedzibą w Krakowie 30-348, przy ul. Bobrzyńskiego 19/28, NIP: 679-202-35-62, REGON: 351280312, adres e-mail: firma@polpress.pl, JDG.
2. Niniejszy regulamin określa, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu. Użytkownicy którzy nie akceptują powyższego dokumentu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Operatora.
4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 2. DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy regulamin;
2. Serwis – witryna internetowa https://polpress.pl, której integralną częścią jest sklep internetowy https://polpress.pl/sklep;
3. Sprzedający/Operator – Jacek Nowak prowadzący działalność gospodarcząpolpress.pl Jacek Nowak, z siedzibą w Krakowie 30-348, przy ul. Bobrzyńskiego 19/28, NIP: 679-202-35-62, REGON: 351280312, adres e-mail: firma@polpress.pl, numer telefonu 122692645;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przystępująca do korzystania z Serwisu. Osoby działające w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oświadczają, że są upoważnione do samodzielnej reprezentacji;
5. Klient – Użytkownik Serwisu pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (na potrzeby Regulaminu pojęcie Klienta nie obejmuje osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
6. Konsument – Użytkownik Serwisu osoba fizyczna, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (na potrzeby Regulaminu pojęcie Konsumenta obejmuje również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
7. Oprogramowanie – program przeznaczony dla firm dostępny w Serwisie;
8. Formularz Kontaktowy – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z Operatorem;
9. Formularz Zamówienia – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do złożenia zamówienia w Serwisie;
10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik korzystając z Serwisu, musi skorzystać z urządzenia elektronicznego spełniającego minimum wymagań technicznych (system operacyjny: Windows, Linux lub Mac OS; Procesor: 1 GHz; RAM: 1 GB pamięci RAM) oraz posiadającego zainstalowaną przeglądarkę internetową, w tym dostęp do sieci Internet. W przypadku korzystania z niektórych usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
3. Operator przy wykorzystaniu Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie bezpłatnego pobrania przez Użytkownika wybranego Oprogramowania, zakupu przez Użytkownika na stałe wybranego Oprogramowania, zapisania się przez Użytkownika mailing, skorzystania z Biura on-line, w którym Użytkownik może wystawić fakturę lub umowę oraz Serwis umożliwia udział Użytkownikom w programie partnerskim.
4. Użytkownik korzystający z Formularza Kontaktowego, lub Formularza Zamówienia obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.
5. Użytkownik może nawiązać z Operatorem kontakt za pomocą numer telefonu:122692645, adres e-mail: firma@polpress.pl lub Formularza Kontaktowego. Jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik może zgłosić Operatorowi na ww. dane kontaktowe.
6. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się moment nawiązania połączenia między komputerem Użytkownika i Serwisem, poprzez uruchomienie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej dowolnej strony Serwisu (samodzielne wprowadzenie adresu URL lub poprzez użycie przekierowania na dowolną stronę Serwisu). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.
7. Operator uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania, będzie publikowany na stronie głównej Serwisu, przed rozpoczęciem ww. prac.
8. Operator oświadcza, iż w stosunku do zamieszczonego w Serwisie Oprogramowania posiada odpowiednie prawa do rozporządzania nimi oraz że nie są ograniczone prawem osób trzecich.

§ 4. BEZPŁATNE POBRANIE OPROGRAMOWANIA
Przy pomocy Serwisu Użytkownik może w sposób bezpłatny pobrać udostępnione w nim wybrane Oprogramowanie dla firm. Licencja na ww. oprogramowanie jest na czas określony i wygasa z upływem czasu na jaki została zawarta. Po upływie tego czasu dalsze korzystanie z pobranego oprogramowania nie jest możliwe.

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SERWISIE
1. Składanie zamówienia w Serwisie jest możliwe przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu.
2. Operator informuje Użytkowników, iż sprzedaż w Serwisie odbywa się w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
3. Użytkownik, będący przedsiębiorcą, składając zamówienie na wybrane przez siebie oprogramowanie zobowiązany jest do zamieszczenia w Formularzu Zamówienia następujące informacje: imię i nazwisko (nazwa firmy); numer NIP; dane adresowe (ulica, kod, miasto); dane kontaktowe (numer telefony, adres e-mail).
4. Użytkownik po opłaceniu zamówienia otrzymuje fakturę. Dodatkowo może skorzystać z kuponu wprowadzając odpowiednie dane, jak również nanieść indywidualne uwagi w kwestii realizacji zamówienia.
5. Klient przesyłając zamówienie, składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu powyższej oferty.
6. Zamieszczone w Serwisie ceny Towarów podawane są w złotych polskich, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT, jednakże nie uwzględniają kosztów dostawy.
7. W Serwisie mogą być publikowane Towary w cenach promocyjnych, wówczas wraz z ceną za Towar podana jest najniższa cena za dany Towar w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
8. Składając zamówienie Klient korzysta z Formularza Zamówienia, w którym wypełnia niezbędne pola, zamieszczając dane wymagane do realizacji zamówienia, na końcu potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”.
9. Wszystkie oferowane i dostarczane Oprogramowania są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
10. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianego Oprogramowania; sposobu dostawy, w tym adresu dostawy, sposobu płatności.
11. Zamówienie realizowane jest w ciągu 1 – 3 (słownie: jeden – trzech) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty należności na rachunku bankowym Sprzedającego.
12. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
a. w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu – przy opcji wysyłka pocztą CD ROM;
b. w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1 dzień roboczy od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu – przy opcji kod e-mailem.
13. Serwis realizuje dostawy na terenie całej Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, w tym jest możliwość wysyłki kodów do Oprogramowania bezpośrednio na adres e-mail Użytkownika. Koszty i czas dostawy wskazane są w Serwisie podczas wyboru sposobu dostawy przez Użytkownika. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
14. Serwis umożliwia dokonywanie płatności przy pomocy systemu płatności Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6. RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w art. 43a i nast. Prawa konsumenckiego. Nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem cywilnym.
3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
4. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych:
– jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia;
– w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
6. Domniemanie określone w ust. 4 powyżej, nie mają zastosowania, jeżeli:
– środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedający poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
– Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedającym, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w art. 43k ust. 3 Prawa konsumenckiego, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
8. Reklamacje należy zgłosić sprzedawcy w dowolnej formie (np. elektronicznej na adres e-mail: firma@polpress.pl lub wysłać listem na adres: ul. Bobrzyńskiego 19/28, 30-348 Kraków. W reklamacji przykładowo należy określić wadę oraz wskazać swoje żądanie w ramach rękojmi. Wzór reklamacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Reklamowane towar należy odesłać na adres: ul. Bobrzyńskiego 19/28, 30-348 Kraków.
9. Jeżeli żądanie reklamacji dotyczy naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru, to sprzedawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
10. Sprzedający rozpoznaje reklamację i informuje Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument jest zawiadamiany w ten sam sposób, w który złożył reklamację, lub w inny wybrany przez niego sposób.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie Sprzedającemu w formie elektronicznej na adres e-mail: firma@polpress.pl lub formie tradycyjnej listem na adres: ul. Bobrzyńskiego 19/28, 30-348 Kraków, oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku, gdy Konsument dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki oraz wyraził zgodę za zwrot środków w taki sposób.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Operator pełni funkcję Administratora Danych Osobowych.
2. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez pocztę: ul. Bobrzyńskiego 19/28, 30-348 Kraków, bądź pocztę e-mail: firma@polpress.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
4. Dane osobowe uzyskujemy podczas składania zamówienia typu: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, które przetwarzane są w celu:
– zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
-wykonania spoczywających na Administratorze Danych Osobowych obowiązkach prawnych: wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych; obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa – przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze Danych Osobowych obowiązku prawnego.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych jest:
– art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego.
6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim świadczącym działalność płatniczą, prawną, księgową, hostingową. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
7. Użytkownik uprawniony jest do: żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; żądania od Administratora Danych Osobowych przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO;
8. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, Użytkownik winien przesłać stosowny dokument do Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę tradycyjną lub pocztę elektroniczną.
9. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.
10. Więcej informacji na temat danych osobowych zawarta jest w Polityce Prywatności.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
1. Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów.
3. Informujemy, że Konsument posiada przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (zobacz więcej informacji: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
– wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (zobacz więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego);
– pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
6. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu, wymaga zgody Operatora.
7. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
9. Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.
10. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
11. Integralną część Regulaminu stanowią: załącznik nr 1 Reklamacja towaru; załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
12. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku.