Faktury Express 8 – wszystkie nowe przepisy! Nowe zasady wystawiania faktur od 1.01.2013

1 stycznia 2013 weszły w życie nowe przepisy o podatku VAT i wystawianiu faktur VAT. Nasi klienci nie muszą się obawiać, w wersji Faktury 8 wprowadziliśmy wszystkie nowe zasady wystawiania faktur. Zalecamy aktualizację do wersji 8, tylko w tej wersji wprowadziliśmy nowe przepisy faktur VAT.

Najważniejsze zmiany w programie Faktury Express 8:
– faktury uproszczone do 450 zł/100 Euro (tylko NIP w danych odbiorcy)
– faktury zbiorcze (na podstawie zapisanych w notesie – nowa zakładka)
– waluty – pobierany kurs z NBP lub EBC
– faktury VAT marża – wszystkie rodzaje, odwrotne obciążenie
– metoda kasowa, samofakturowanie
– brak napisu VAT przy nazwie faktury, brak napisu oryginał/kopia (OPCJA)
– automatyczne generowanie faktur elektronicznych + e-mail

FAKTURY EXPRESS 2015 – nowa wersja na rok 2015 – dostępna tutaj: pobierz

     

Oto najważniejsze nowe przepisy wystawiania faktur obowiązujące od 1 stycznia 2013:
umożliwienie wystawiania faktur VAT również zarejestrowanym podatnikom VAT zwolnionym od podatku, przy zachowaniu przez nich równocześnie możliwości wystawiania rachunków w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa; w konsekwencji zarejestrowany podatnik VAT zwolniony będzie mógł dokonać wyboru, czy udokumentować daną transakcję fakturą, na zasadach obowiązujących w projektowanym rozporządzeniu, czy rachunkiem, na zasadach unormowanych przepisami ustawy Ordynacja podatkowa;

mali podatnicy, rozliczający się metodą kasową, będą obowiązani jedynie do zamieszczenia w treści wystawianych przez nich faktur oznaczenia „metoda kasowa” w miejsce oznaczenia „Faktura VAT-MP”;

podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw, o których mowa w art. 120 ustawy, będą zobowiązani do zamieszczenia w treści wystawianych przez nich faktur odpowiednio oznaczenia „procedura marży dla biur podróży”, „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”; utrzymany zostanie natomiast w stosunku do tych podatników obowiązek pomijania na fakturze kwoty podatku VAT od marży;

faktury dokumentujące sprzedaż paliw do pojazdu samochodowego nie będą musiały już zawierać numeru rejestracyjnego tego pojazdu;

wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych w przypadku gdy kwota transakcji nie będzie przekraczać kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwoty na fakturze będą określone w euro), przy zachowaniu równocześnie możliwości wystawienia w takiej sytuacji faktury zawierającej pełną ilość danych, jeśli tylko taka będzie wola podatnika lub jego nabywcy;

w miejsce obecnej możliwości wystawiania faktur zbiorczych tylko za transakcje dokonane w ciągu kolejnych siedmiu dni zaprojektowano możliwość wystawiania faktur zbiorczych za wszystkie transakcje dokonane w ciągu całego miesiąca kalendarzowego;

faktury dokumentujące dostawy wewnątrzwspólnotowe będą mogły być wystawiane nawet do 15. dnia następującego po miesiącu, w którym transakcje te miały miejsce.

Nie ulegną natomiast zmianie, co do zasady, obecne terminy wystawiania faktur , dane, które powinny one zawierać, zasady wystawiania faktur dokumentujących transakcje opodatkowane poza terytorium kraju oraz wydanie opakowania zwrotnego czy też lista dokumentów, które obecnie uznawane są za fakturę. Bez zmian pozostawiono także zasady przechowywania faktur.

Dużo emocji wzbudza nowy rodzaj dokumentu: faktury uproszczone.
Najłatwiej to wyjaśnić na przykładzie stacji benzynowej: tankujemy paliwo i podajemy sprzedawcy tylko NIP, nawet jeśli to nasza pierwsza wizyta w tym punkcie. Oczywiście kwota za paliwo nie może przekroczyć 450 zł. Szybko i sprawnie, nie powodujemy kolejek i irytacji osób za nami.
 

Zgodnie z § 5 ust. 1 projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wystawiania faktur oraz sposobu ich przechowywania w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro – jeżeli kwoty w fakturze określone są w euro, faktura może nie zawierać danych określonych w § 4 ust. 1 pkt 3 – w zakresie danych nabywcy, pkt 8, 9 i 11 – 14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Powyższy przepis wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i jest konsekwencją art. 220a dyrektywy Rady 2010/45/UE zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Wynika z niego, że podatnicy od nowego roku w sytuacji częstej sprzedaży na rzecz podatników VAT będą mogli wystawiać faktury uproszczone, które nie będą musiały zawierać wszystkich danych nabywcy, które do tej pory na fakturach musiały być umieszczane. Nie będzie konieczności wskazywania na nich nazwy nabywcy, jak i jego adresu, będzie jednak musiała zawierać numer identyfikacji podatkowej nabywcy – NIP. Faktura taka nie będzie również musiała zawierać:

– miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
– ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
– wartości dostarczanych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
stawki podatku,
– sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionej od podatku,
– kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
Brak ww. danych na fakturze uproszczonej będzie warunkowany podaniem na fakturze danych pozwalających określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Faktur uproszczonych nie będzie można wystawiać w transakcjach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju oraz w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Prezentacja programu Faktury Express 8: