Faktury VAT – nowe przepisy od 1.01.2014

UWAGA! Nasz program – Faktury Express 8 jest przystosowany do nowych przepisów 2014.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będą nowe zasady wystawiania faktur. Główne zmiany dotyczą terminu wystawiania faktur, a do niektórych czynności określono zasady szczególne. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy dotyczące faktur zostaną uregulowane w nowo dodanych art. 106 ustawy o VAT. 

Terminy wystawienia faktury
Do końca 2013 r. obowiązek powstaje z chwilą wystawienia faktury nie później jednak niż w 7. dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, jeżeli dostawa towaru lub usługi powinny być potwierdzone fakturą. Z nowym rokiem fakturę wystawić należy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę, przy czym faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż na 30 dni przed dokonaniem tej dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

Standardowo nie można będzie zatem wystawić faktury wcześniej niż na 30 dni przed dniem wykonania czynności, mimo to w niektórych przypadkach szczególnych to ograniczenie nie obowiązuje. Jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu dotyczy, to można ją wystawić przed 30 dniem w przypadku:
– usługi, w związku ze świadczeniem której ustalane są następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń, w tym usługi ciągłe z płatnościami rzadszymi niż rok,
– dostawy towarów, dla których ustalane są następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń,
– wszystkich wskazanych poniżej dostaw i usług, dla których nie należy dokumentować fakturą otrzymanych zaliczek, oprócz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dla których fakturę można wystawić również wyłącznie nie wcześniej niż 30 dni przed jej wykonaniem.

Faktury zaliczkowe
Od początku 2014 r. podatnik będzie miał obowiązek wystawić fakturę w sytuacji, gdy przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi otrzyma część należności, w odniesieniu do której powstaje obowiązek podatkowy. Obecnie w tym przypadku fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia, w którym otrzymano część zapłaty. Od stycznia 2014 r. fakturę zaliczkową będzie się wystawiało zasadniczo nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Przy czym nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem na poczet przyszłej dostawy towaru lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty. Ważne także, że gdy w tym samym miesiącu otrzymano zapłatę przed wydaniem towaru – termin wystawienia faktury nie ulega przyspieszeniu.

W niektórych sytuacjach podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia faktur zaliczkowych. Nie należy dokumentować fakturami zaliczek następujących czynności:

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, usług najmu, zierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, tzw. usług związanych z nieczystościami, wymienionymi w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, tj.:
– Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,

– Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych,

– Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

– Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,

– Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,

– Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,

– Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,

– Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,

– Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,

– Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne,

– Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,

– Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów),

– Usługi związane z odkażaniem i oczyszczaniem,

– Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń,

– Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu,

– Pozostałe usługi sanitarne.

Tak więc w przypadku tych usług podatnik nie będzie miał obowiązku wystawiania faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na ich poczet. Jeśli zaś strony umówiły się na zaliczkę, możliwe jest także wystawienie faktury przed jej otrzymaniem.

Szczególne terminy wystawiania faktur

Nowelizacja przewiduje także kilka wyjątków od podstawowego terminu wystawiania faktur. Fakturę wystawia się nie później niż:

1. 30 dnia od dnia wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych;

2. 60 dnia od dnia wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1);

3. 90 dnia od dnia wykonania czynności – polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;

4. 120 dnia od pierwszego wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw;

5. 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania – w przypadku nie zwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją;

6. 60 dnia od wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania – w przypadku j.w.

W przypadkach wymienionych w pkt 1-4 obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny – w dacie wystawienia faktury VAT. Oznacza to, że im szybciej będzie wystawiona faktura – tym szybciej należy rozliczyć podatek VAT z tego tytułu.

Faktury na żądanie

Z początkiem 2014 r. wprowadzone zostaną również odrębne terminy wystawiania faktur na żądanie. Mowa tutaj o przypadkach sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sprzedaży zwolnionej od podatku VAT (w tym przypadku bez znaczenia jest, jaki jest status nabywcy towaru lub usługi).

Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów, gdy nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego – wówczas fakturę należało będzie wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę. Jeśli zaś żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę – podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Sprzedawca nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury, jeśli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę. Jeśli jednak wyrazi wolę wystawienia faktury otrzymując żądanie jej wystawienia po tym terminie, wówczas powinien wystawić ją w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 r., poz. 35)